EDFA-BA-GF-23-SM
商品画像 品名- 価格
Cバンド 利得平坦化 EDFA ファイバ増幅器 EDFA-BA-GF-23-SM 23dBm 200mW モジュール

Cバンド 利得平坦化 EDFA ファイバ増幅器 EDFA-BA-GF-23-SM 23dBm 200mW モジュール

Cバンド 利得平坦化 EDFA ファイバ増幅器 EDFA-BA-GF-23-SM 23dBm 200mW モジュール...
247,509円

追加:

Cバンド 利得平坦化(Gain-flattened) EDFA Er添加ファイバ増幅器 EDFA-BA-GF-23-SM 23dBm デスクトップ型

Cバンド 利得平坦化(Gain-flattened) EDFA Er添加ファイバ増幅器 EDFA-BA-GF-23-SM 23dBm デスクトップ型

Cバンド 利得平坦化(Gain-flattened) EDFA Er添加ファイバ増幅器 EDFA-BA-GF-23-SM 23dBm  デスクトップ型...
286,534円

...詳細wabusiness template